Shahriyar Jamshidi-Press Shot-2014

Poet, Kamanche, Duet, Poem and Music — Shahriyar Jamshidi