Shahriyar Jamshidi-Press Shot-2014

Free improvisation, Trio, Kamancheh — Shahriyar Jamshidi