Shahriyar Jamshidi-Press Shot-2014

Poetry, Accompaniment, Duo, Bow String — Shahriyar Jamshidi